Kijk alle EK-wedstrijden bij Players Casino!

Privacybeleid

Verantwoordelijke

Players Casino (opererend onder de officiële namen Kasinet B.V. – locatie Oudenbosch en Bennaars Automaten B.V. – locatie Breda) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@playerscasino.nl
+31 165 324 288 – Oudenbosch
+31 76 514 8218 – Breda

Oudenbosch

Varkensmarkt 1
4731 JJ – Oudenbosch

Breda

Ginnekenweg 95
4818 JC – Breda

Players Casino verwerkt dagelijks informatie over personen. Indien u gebruik maakt van diensten die Players Casino biedt, verwerken wij  ook persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Daarnaast treft u ook overige relevante informatie in het kader van persoonsgegevens aan.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Toepasselijkheid Privacyverklaring

De Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van Players Casino die verband houden met de diensten die zij aanbieden c.q. faciliteren in de ruimste zin van het woord.

De Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door partijen waarvan Players Casino uw persoonsgegevens heeft ontvangen (zoals  de KSA of verslavingszorg), noch op de verwerking door enige andere derde partij. Wij verwijzen wat betreft dergelijke verwerkingen naar de privacyverklaring van deze organisaties.

Aanvaarding verwerking van persoonsgegevens

Door (Cruks)registratie voor-, of door gebruik te maken van, onze producten of diensten bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de Privacyverklaring en dat u akkoord bent met de wijze van verwerking van persoonsgegevens door Players Casino zoals in de Privacyverklaring is beschreven.

In de situaties waar Players Casino vanuit toepasselijke privacy wet- en regelgeving verplicht is om voor de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming te vragen en u deze toestemming verstrekt, aanvaardt u eveneens akkoord te gaan met hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven.

Aard, doel en grondslag van de verwerkingen van persoonsgegevens

Players Casino verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke verwerkingen voor welke doeleinden plaatsvinden.

Verplichte toetsing CRUKS

Vanaf 1 oktober 2021 zijn alle speelautomatenhallen, waaronder ook Players Casino, verplicht het zogenaamde Centraal Register Uitsluiting Kansspelen te raadplegen. Bij binnenkomst in onze vestigingen hebben wij daarom persoonsgegevens van u nodig. Het betreft uw naam, geboortedatum, en BSN-nummer. Dit wordt automatisch gegenereerd  via uw geldige paspoort, ID-bewijs of rijbewijs. Ouder uitgegeven geldige ID-bewijzen worden handmatig door onze medewerk(st)er ingevoerd.
Via onze provider, Endeavour versleuteld de KSA een unieke persoonlijke CRUKS-code. Met deze CRUKS-code wordt na elk vervolgbezoek getoetst of u in het register bent opgenomen. Indien u vermeld staat in dit register, mogen wij u voor (on)bepaalde tijd niet toelaten. Uw BSN-nummer zal ten alle tijden direct na initiële toetsing van de CRUKS-code worden vernietigd en is verder niet zichtbaar en/of opgeslagen.

Beveiliging

Onze casino’s zijn voorzien van camera-beveiliging om de veiligheid van onze gasten, medewerkers en bezittingen te bevorderen en diefstal en andere onregelmatigheden tegen te gaan.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang (beveiliging) om deze gegevens te verwerken. Beelden worden enkel en alleen nagekeken bij (vermoeden) van noodzaak. Alle beelden worden na de wettelijke bewaar termijn van 28 dagen automatisch vernietigd.

Zwarte lijst

Players Casino hanteert naast een toetsing binnen het CRUKS-systeem tevens een ‘zwarte lijst-beleid’.

Op basis van dit beleid kan Players Casino in uitzonderlijke gevallen besluiten om een gast de toegang tot haar casino en terrein  te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude, veroorzaken van overlast, overtreding van de huisregels, het toebrengen van schade aan eigendommen van andere gasten of medewerkers van Players Casino, het toebrengen van letsel aan andere gasten en/of medewerkers van Players Casino of ander onbehoorlijk gedrag.

Players Casino hanteert een strikt en zorgvuldig beleid rond de gegevensverwerking en de gegevensbeveiliging van de zwarte lijst. De normale privacy rechten van een betrokkene zijn hierop onverkort van toepassing.

Beveiliging en maatregelen

Wij hanteren een hoog niveau van beveiliging van gastgegevens. Gegevens van gasten worden versleuteld opgeslagen. Toegang tot gegevens door medewerkers van Players Casino geschiedt op basis van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know principe). Players Casino toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en onderliggende IT-systemen. In geval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Aansprakelijkheid

Players Casino kan niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gehouden worden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde verwerking en/of toegang tot persoonsgegevens die niet aan Players Casino kan worden toegerekend. Tevens is Players Casino niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalaten door derde(n) waarmee wij samenwerken of waarnaar wij op onze website of anderszins verwijzen. De desbetreffende derden vallen niet onder deze Privacyverklaring en wij raden dan ook aan om de privacy verklaringen van deze derde partijen op  de websites zorgvuldig te lezen. In al de hiervoor genoemde gevallen accepteert Players Casino geen aansprakelijkheid en bestaat er geen recht op schadevergoeding, nakoming of enige andere aanspraak  jegens Players Casino.

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Players Casino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische  of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Uw rechten

Als gast van Players Casino of bezoeker van onze website kunt u een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

1. Recht op inzage

U heeft het recht om aan Players Casino te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij gegevens van u verwerken heeft u het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

2. Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.

3. Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van u te verwijderen in de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;
  • indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door u is ingetrokken;
  • de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

4. Recht op beperking

Als u een onjuistheid in uw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we uw verzoek in behandeling hebben. U kunt ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en u deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

5. Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Ook kunt u ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

6. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden naar: info@playerscasino.nl. Uw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangen dat u zich identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen. Players Casino zal u binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Houd er rekening mee dat Players Casino onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Contact en identificatie

Voor overige vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Players Casino: info@playerscasino.nl.
Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om  welk verzoek het gaat zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren. Desgewenst  kunt u ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen. U kunt dit proces hier starten.

Wijzigingen

De inhoud van onze privacyverklaring kan wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd via en/of gepubliceerd op de website van Players Casino. Wij adviseren u om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.